Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.
Continental Rekreatie

Privacy Policy & Cookieverklaring

Privacy prolicy en cookieverklaring

Het onderstaande privacy beleid en cookieverklaring is van toepassing op alle diensten van, transacties met, overeenkomsten met en sitebezoeken aan Continental Rekreatie, gevestigd te Harskamp, aan het adres Harderwijkerweg 26, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 09034799.

Versie: 13-12-2022

Wij respecteren de privacy van onze relaties en dragen er zorg voor dat persoonsgegevens die ons verschaft wordt te allen tijde vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen en welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden dit gebeurt, leggen wij in dit document uit. 

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij de diensten die wij verlenen, verkrijgen wij bepaalde persoonsgegevens van onze relaties, gasten en bezoekers. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door onze relaties, gasten en bezoekers worden opgegeven, in het kader van de door onze relaties, gasten en bezoekers gevraagde dienst (bijvoorbeeld het aangaan van een overeenkomst). Wij zullen de verkregen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij daar vooraf toestemming voor is verkregen of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik
Om onze relaties, gasten en bezoekers optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Continental Rekreatie in bepaalde gevallen persoonsgegevens opslaat. Continental Rekreatie gebruikt persoonsgegevens voor:

 • Relatiebeheer;
 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten; 
 • Het gebruik maken van functionaliteiten op onze website;
 • Het bepalen van strategie en beleid;
 • Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Continental Rekreatie, haar relaties en haar medewerkers.


Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • Partner, kinderen, reisgezelschap;
 • E-mailadres;
 • (Mobiel) telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Documentnummer van legitimatie;
 • Technische browserinformatie;
 • Cookie ID.

Bewaartermijnen
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. 

Cameraopnamen

Onze recreatieparken zijn uitgerust met camerasystemen. Voor een ieders veiligheid worden er opnamen gemaakt. De camerabeelden zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerde personen en worden uitsluitend op verzoek van bevoegde instanties overgedragen. De beelden worden door ons éénentwintig dagen bewaard. Er wordt geen gebruik gemaakt van (gezichts)herkennings-, track- of trace software.

Toegangscontrole

De meeste recreatieparken zijn uitgerust met een toegangscontrolesysteem. Hiermee wordt geregistreerd wie en op welke tijdstippen toegang verkregen hebben tot welke locaties. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerd personeel en zal alleen op verzoek van bevoegde instanties gedeeld worden. Deze gegevens worden gedurende dertig dagen opgeslagen.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met alle persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor directe marketing doeleinden. Gegevens kunnen wel aan derden verstrekt worden als het gaat om boekingen bij aangesloten partners van Continental Rekreatie.

Verder zullen wij de ontvangen persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat hier door de betreffende persoon voorafgaande toestemming is verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Continental Rekreatie maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot gegevens en dat de toegang tot persoonsgegevens afgeschermd is. Continental Rekreatie heeft passende technische- en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen.

Cookieverklaring

Links van websites naar derden
Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren iedere bezoeker dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Social Media

Op onze website wordt gebruik gemaakt van Social Media koppelingen waarbij informatie over websitebezoek wordt uitgewisseld met derden. Op onze website zijn onder meer de volgende website koppelingen actief: 

 • Facebook Connect;
 • Twitter;
 • LinkedIn;
 • Instagram;


Wettelijke rechten

Een ieder kan TopParken vragen om inzage te geven in de gegevens die van hem/haar zijn opgeslagen. Een ieder kan tevens TopParken verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kan door contact met ons op te nemen via het e-mailadres info@topparken.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via +31 088 5002400 van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 tot 12.00 en 14.00 en 16.00 uur. Onze Functionaris Gegevensbescherming is de heer P. de Haas. Binnen vijf werkdagen wordt u verzoek in behandeling genomen en wordt er contact met u opgenomen door de Functionaris Gegevensbescherming.

 

Wijzigingen in privicy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen. Vooraan in het document is de versie en wijzigingsdatum van de Privacy en Cookieverklaring opgenomen.


Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij een ieder ook graag verder als er klachten zijn over de verwerking van de persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft iedereen het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van de persoonsgegevens. Wij verwijzen hiervoor naar de Autoriteit Persoonsgegevens. Via hun website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ kan gemakkelijk een klacht ingediend worden.